13.04.15

Valla planeeringute kaardirakendusega on võimalik tutvuda Orissaare valla GIS rakenduse kaudu.

Väike kasutusjuhend: Esilehelt valida galerii. Avanenud aknas  avada detailplaneeringud. Klikates planeeringul avaneb info detailplaneeringu. 

Otseviide rakendusele

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
19.01.17

Orissaare Vallavalitsuse 18.01.2017.a korraldusega nr 4 algatati Orissaare valla Laheküla Vahemere  detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kahe olemasoleva katastriüksuse liitmine üheks katastriüksuseks (kinnistuks). Uue ehitusala määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga määratakse juurdepääsud ja tehnovõrkude asukohad kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on elamumaa.

Sama korraldusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist. 

Planeeringu materjalidega saab tutvuda vallavalitsuses ja valla kodulehel.

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
21.09.15

Detailplaneeringu menetluste lõpetamine

 

Orissaare Vallavolikogu 17.09.2015.a otsusega nr 85 lõpetati 30.01.2007.a volikogu otsusega nr 103 algatatud Orinõmme küla Ärma-Jaani katastriüksuse detailplaneering.

Seoses valla üldplaneeringute ülevaatamisega vallavolikogu poolt, vaadati üle ka algatatud detailplaneeringute seis. Vallavolikogu otsustega lõpetati viie algatatud detailplaneeringu menetlus. Menetlused lõpetati huvitatud isikute nõusolekul, huvi puudumise tõttu menetluse jätkamiseks.

Lõpetati järgmiste detailplaneeringute menetlus

Detailplaneering algatamine lõpetamine otsus nr
Ariste küla Kirevere kü detailplaneering 17.12.2007 17.04.2014 29
Kuninguste küla Jaani (tuulegeneraatorid) 25.03.2011 17.04.2014 30
Laheküla küla Eigi-Salu ja Eigi II kü detailplaneering 29.03.2006 17.04.2014 31
Haapsu küla Kesk-Tuulingu kü detailplaneering 26.02.2008 17.04.2014 32
Haapsu küla Jaani kü detailplaneering 11.09.2006 17.04.2014 33

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR