13.04.15

Valla planeeringute kaardirakendusega on võimalik tutvuda Orissaare valla GIS rakenduse kaudu.

Väike kasutusjuhend: Esilehelt valida galerii. Avanenud aknas  avada detailplaneeringud. Klikates planeeringul avaneb info detailplaneeringu. 

Otseviide rakendusele

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
21.12.17

Saaremaa Vallavalitsus oma 19.12.2017 korraldusega võttis vastu Hindu küla Tõllu detailplaneeringu. Planeeringuala asub katrastriüksustel 55001:001:0575. Planeeringu ala suurus 6,7 ha.

Planeeringulahendusega jagatakse olemasolev katastriüksus kolmeks katastriüksuseks ning määratakse katastriüksuse ehitusõigus, lahendades juurdepääsud. Tegemist on Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut muutva planeeringuga. Planeeringuga soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit planeeritava võrgukuuri ja elamumaa hoonestamisel kuni 100 m põhikaardi järgsest rannajoonest.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 08.01.2018 kuni 07.02.2018 Saaremaa valla Orissaare teenuskeskuse ruumides Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30. Planeeringu materjalid avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/tollu.

 

Saaremaa Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega  kehtestati Väikese väina 110 kV kaabelliini detailplaneering. Planeeringu ala suurus 6,7 ha. Planeeringu koostaja DP Projektbüroo.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja valla kodulehel https://www.orissaare.ee/vaikese-vaina-110-kv-kaabelliin.

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
21.09.15

Detailplaneeringu menetluste lõpetamine

 

Orissaare Vallavolikogu 17.09.2015.a otsusega nr 85 lõpetati 30.01.2007.a volikogu otsusega nr 103 algatatud Orinõmme küla Ärma-Jaani katastriüksuse detailplaneering.

Seoses valla üldplaneeringute ülevaatamisega vallavolikogu poolt, vaadati üle ka algatatud detailplaneeringute seis. Vallavolikogu otsustega lõpetati viie algatatud detailplaneeringu menetlus. Menetlused lõpetati huvitatud isikute nõusolekul, huvi puudumise tõttu menetluse jätkamiseks.

Lõpetati järgmiste detailplaneeringute menetlus

Detailplaneering algatamine lõpetamine otsus nr
Ariste küla Kirevere kü detailplaneering 17.12.2007 17.04.2014 29
Kuninguste küla Jaani (tuulegeneraatorid) 25.03.2011 17.04.2014 30
Laheküla küla Eigi-Salu ja Eigi II kü detailplaneering 29.03.2006 17.04.2014 31
Haapsu küla Kesk-Tuulingu kü detailplaneering 26.02.2008 17.04.2014 32
Haapsu küla Jaani kü detailplaneering 11.09.2006 17.04.2014 33

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR