13.04.15

Valla planeeringute kaardirakendusega on võimalik tutvuda Orissaare valla GIS rakenduse kaudu.

Väike kasutusjuhend: Esilehelt valida galerii. Avanenud aknas  avada detailplaneeringud. Klikates planeeringul avaneb info detailplaneeringu. 

Otseviide rakendusele

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
7.07.17

Orissaare Vallavolikogu 15.06.2017.a otsusega nr 178 algatati Orissaare valla Hindu küla Tõllu katastriüksusel 55001:001:0575  detailplaneering.

Planeeringu eesmärk: Ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist.

Sama otsusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja on Orissaare Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ). 

 

Orissaare Vallavalitsuse 16.05.2017 korraldusega nr 78  kehtestati Kuivastu mnt 20 katastriüksuse 55001:001:0671 detailplaneering. Planeeringu ala suurus 10704 m². Planeeringu koostaja DP Projektbüroo.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja valla kodulehel https://www.orissaare.ee/kuivastu-mnt-20

 

Orissaare Vallavolikogu 28.04.2017.a otsusega nr 155  algatati Orissaare valla Saikla  küla Lapi detailplaneering. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 2,5 ha-t.

Planeeringu eesmärk: Lapi katastriüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ja liikumisvõimaluste määramine. Detailplaneeringuga  muudetakse Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ala asub väärtuslikul põllumaal.

 

Orissaare Vallavalitsuse 08.05.2017.a korraldusega nr 68 algatati Orissaare valla Orissaare aleviku Keskväljaku detailplaneering. Planeeringu ala suuruseks on 8 ha-t.

Planeeringu eesmärk: Orissaare aleviku keskuse haljastuse, kergliiklusteede ja parklate planeerimine. Valgustuse paigaldamine, staadioni rekonstrueerimise planeerimine ja Kuivastu mnt 28 hoonestuse planeerimine ja turu ala väljaarendamine. Ehitusõiguse määratlemine krunditel.

 

Detailplaneeringutele ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee)

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
21.09.15

Detailplaneeringu menetluste lõpetamine

 

Orissaare Vallavolikogu 17.09.2015.a otsusega nr 85 lõpetati 30.01.2007.a volikogu otsusega nr 103 algatatud Orinõmme küla Ärma-Jaani katastriüksuse detailplaneering.

Seoses valla üldplaneeringute ülevaatamisega vallavolikogu poolt, vaadati üle ka algatatud detailplaneeringute seis. Vallavolikogu otsustega lõpetati viie algatatud detailplaneeringu menetlus. Menetlused lõpetati huvitatud isikute nõusolekul, huvi puudumise tõttu menetluse jätkamiseks.

Lõpetati järgmiste detailplaneeringute menetlus

Detailplaneering algatamine lõpetamine otsus nr
Ariste küla Kirevere kü detailplaneering 17.12.2007 17.04.2014 29
Kuninguste küla Jaani (tuulegeneraatorid) 25.03.2011 17.04.2014 30
Laheküla küla Eigi-Salu ja Eigi II kü detailplaneering 29.03.2006 17.04.2014 31
Haapsu küla Kesk-Tuulingu kü detailplaneering 26.02.2008 17.04.2014 32
Haapsu küla Jaani kü detailplaneering 11.09.2006 17.04.2014 33

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR