« Tagasi

Detailplaneeringu teated

Saaremaa Vallavalitsus oma 05.12.2017 korraldusega nr 137 võttis vastu Saikla küla Lapi  detailplaneeringu. Planeeringuala asub katrastriüksustel 55001:006:0561, 55001:001:0958, 55001:006:0224 ja 55001:006:0475. Planeeringu ala suurus 4,66 ha.
Planeeringulahendusega liidetakse olemasolevad katastriüksused üheks katastriüksuseks sihtotstarbega 95% tootmismaa ja 5% ärimaa. Lisaks määratakse tingimused planeeritava krundi hoonestamiseks, lahendades juurdepääsud. Tegemist on üldplaneeringut muutva planeeringuga – väärtuslikule põllumaale rajatiste ja ehitiste püstitamine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 21.12.2017 kuni 22.01.2018 Orissaare Vallavalitsuse ruumides Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30. Planeeringu materjalid avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/lapi