« Tagasi

Detailplaneeringu teated 21.12.2017

Saaremaa Vallavalitsus oma 19.12.2017 korraldusega nr 232 võttis vastu Hindu küla Tõllu detailplaneeringu. Planeeringuala asub katrastriüksustel 55001:001:0575. Planeeringu ala suurus 6,7 ha.

Planeeringulahendusega jagatakse olemasolev katastriüksus kolmeks katastriüksuseks ning määratakse katastriüksuse ehitusõigus, lahendades juurdepääsud. Tegemist on Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut muutva planeeringuga. Planeeringuga soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit planeeritava võrgukuuri ja elamumaa hoonestamisel kuni 100 m põhikaardi järgsest rannajoonest.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 08.01.2018 kuni 07.02.2018 Saaremaa valla Orissaare teenuskeskuse ruumides Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30. Planeeringu materjalid avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/tollu.

 

Saaremaa Vallavalitsuse 19.12.2017 korraldusega nr 231 kehtestati Väikese väina 110 kV kaabelliini detailplaneering. Planeeringu ala suurus 6,7 ha. Planeeringu koostaja DP Projektbüroo.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja valla kodulehel https://www.orissaare.ee/vaikese-vaina-110-kv-kaabelliin.