11.03.14

Planeeringu seletuskiri

 

Antud detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli:

-       Illiku laiu ala arendusvisioonide kujundamine;

-       hoonestusalade ja ehitusõiguse seadmine;

-       uute katastriüksuste moodustamine ja neile sihtotstarvete määramine;

-       tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine;

-       maa-ala liikluskorralduse määramine.

Planeeringu lahenduse kontseptsioon näeb ette:

 - sadamaala laiendamise ja korrastamise ning täiendavad lautrikohad. Sadama territooriumile on planeeritud teenindusasutusi (sadamahoone koos infopunktiga) ja ümbritsevatele kruntidele toetavaid tegevusi (purjespordikeskus koos klubihoone ja avamerebasseiniga, karavanipark) jne. Sadama maa-ala ei ole kavandatud suletud territooriumina. Sadamaalale on kavandatud ka võimalus helikopterite maandumisplatsi rajamiseks. Kuna sadamaalal on lisaks sadama funktsioonile ka vähemal määral ärifunktsiooni (sadamahoone, vähesel määral toitlustust-teenindust), siis on ka kruntide maakasutuse sihtotstarbed vastavalt määratud;

- aktiivne kaubandus-teenindus-majutus-toitlustusala, mis jääb Sadama tänavast põhjapoole ja hõlmab olemasolevat hoonestust ning sinna vahele paigutatud planeeritud hoonestust. Kavandatud on nii majutus- kui ka toitlustusasutusi, muuseum, käsitöökojad, tervise ja koolituskeskus. Ala maakasutuse juhtfunktsioonid on määratud vastavalt kavandatud tegevustele: nii äri- kui ka ühiskondlikke hoonete maa;

- puhke- ja virgestusala, mis tinglikult jaguneb kolmeks tsooniks. Esimene tsoon on oma iseloomult pigem passiivne ja jääb Sadama tänavast lõunasse, kuhu on kavandatud nii pikniku- kui ka lõkkeala ja võimalus külalava rajamiseks. Teine tsoon on samuti passiivne, see jääb laiu lääneossa ning sellesse jääb suplusrand koos telkimis- ja piknikualadega, linnuvaatlustorn ja puuskulptuuride park. Kolmas tsoon on iseloomult väga aktiivne ning asub laiu põhjaosas. Sellesse tsooni on kavandatud suplusrand ja palju aktiivseid sporditegemise võimalusi (erinevad pallimänguväljakud, rannahoone, saunamaja jne). Kõik puhke- ja virgestusalad on omavahel ühendtaud terviserajaga, mis kulgeb piki rannaäärt.

Planeeritava ala parkimisvõimalused on paigutatud piki teid (Sadama tänava äärde ja sellelt algavate haruteede äärde). Rõhutamaks veelgi asjaolu, et tegu on laiuga, on jalakäijate juurdepääsuks kavandatud (ripp)sild.

 

Kaardid, plaanid

 

1. Situatsiooniskeem

2. Tugiplaan

3. Põhijoonis

4. Tehnovõrkude koondplaan

5. Kruntide moodustamise plaan

 

Menetlus

 

Detailplaneeringu pass

 

3D vaated

P2

 

P3

P5

P6

P8

P9

P10

Toimetaja: MARGUS PIKKOR