6.10.17

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu 48. istung toimub neljapäeval, 12.oktoobril 2017. a algusega kell 16.00  volikogu saalis.

 

Päevakord;

1. Vallavarale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine (eelnõu) (tingimused).

2. Rendilepingu sõlmimine (eelnõu).

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu 47. istung toimub neljapäeval, 21.septembril 2017. a algusega kell 16.00  volikogu saalis.

Päevakord:

1.     Orissaare valla 2017. a III lisaeelarve kinnitamine (eelnõu) (seletuskiri)

2.     Orissaare valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine (eelnõu) (kava).

3.     Audiitori määramine (eelnõu).

4.     Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (eelnõu).

5.     Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine (eelnõu).

6.     Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine (eelnõu)

7.     Orissaare Vallavolikogu 17.09.2015. a määruse nr 32 „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Orissaare vallas" muutmine (eelnõu).

8.     Nõusoleku andmine koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnade määramiseks (eelnõu).

9.     Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine (eelnõu).

10.  Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord (eelnõu).

11.  Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides (eelnõu).

12.  Huvihariduse rahastamise põhimõtetes kokku leppimine (eelnõu).

13.  Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu) (kaart).

14.  Nõusoleku andmine meetmesse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" taotluse esitamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks (eelnõu).

15.  Omafinantseeringu garanteerimine – Maasilinn (eelnõu)

16.  Omafinantseeringu garanteerimine – keskväljak (eelnõu)

17.  Info – MTÜ Piidivabriku taotlus

 

Volikogu esimees

 

 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu 46.istung toimub neljapäeval, 17.augustil 2017 algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1.     Orissaare valla 2017 aasta II lisaeelarve kinnitamine (eelnõu) (seletuskiri).

2.     Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine (eelnõu).

3.     Vallavanemale preemia määramine (eelnõu).           

4.     Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu) (kaart).

5.     Orissaare osavallakogu moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine 2017.aastaks (eelnõu).

6.     Orissaare Vallavolikogu 18.05.2017. a määruse nr 66 „Orissaare valla jäätmevaldajate registri põhimäärus" muutmine (eelnõu)

7.     Orissaare Vallavolikogu 19.06.2014. a määruse nr 16  „Muhu ja Ida-Saaremaa ühine jäätmehoolduseeskiri" muutmine (eelnõu)

8.     Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks (eelnõu).

9.     Nõusoleku andmine kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlusvooru taotluse esitamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks (eelnõu).

10.  Info

Volikogu esimees

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu 45.istung toimub neljapäeval, 15.juunil 2017 algusega kell 16.00 Orissaare kultuurimaja rohelises saalis.

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine Orissaare valla 2016 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kohta (arvamus).

2. Orissaare valla 2016. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu) (aruanne) (audiitori aruanne).

3. Orissaare valla 2017 aasta I lisaeelarve kinnitamine (eelnõu) (seletuskiri).

4. Valjala valla poolt võetavale varalisele kohustusele heakskiidu andmine (eelnõu).

4. Asustusjaotuse muutmine – Laheküla, Rannaküla, Võhma küla ja Väljaküla (eelnõu)(seletuskiri)

5. Orissaare osavallakogu moodustamine ja liikmete arvu kinnitamine 2017.aastaks (eelnõu).

6. Volikogu 27.08.2010.a määruse nr 28 „Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord" muutmine (eelnõu).

7. Vallavara võõrandamiseks loa taotlemine (Tagavere küla Lõkkeplatsi) (eelnõu).

8. vallavara võõrandamiseks loe taotlemine (Mäe põik 6) (eelnõu)

9. Saikla küla Lapi detailplaneeringuala suurendamine (eelnõu).

10. Vallavara võõrandamine (Ranna pst 17) (eelnõu).

11. Varale hoonestusõiguse seadmiseks loa taotlemine (eelnõu).

12. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu).                                

 

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu 44.istung toimub neljapäeval, 18.mail 2017 algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Orissaare Vallavolikogu 19. juuni 2014. a määruse nr. 16 „Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri" kinnitamine (eelnõu).

2. Jäätmekäitluskohtade määramine (eelnõu).

3. Orissaare valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine (eelnõu).

4. Volituse andmine hanke läbiviimiseks (eelnõu).

5. Torgu valla poolt võetavale varalisele kohustusele heakskiidu andmine (eelnõu).

6. Leisi valla poolt võetavale varalisele kohustusele heakskiidu andmine (eelnõu).

7. Asustusjaotuse muutmise algatamine (eelnõu).

8. Asustusjaotuse muutmise algatamine (eelnõu).

9. Volikogu 27.08.2010.a määruse nr 28 „Vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord" muutmine (eelnõu).

10. Varale võõrandamiseks loa taotlemine (eelnõu).

11. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine (eelnõu).

12. Saaremaa Vallavolikogu liikmete arvu määramine (eelnõu).

13. Valimiskomisjoni moodustamine (eelnõu).

14. Informatsioon

                                                                        

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu e-istung nr 43 toimus ajavehemikul 29.04.-04.05.2017

Päevakord:

Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla,Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Orissare Vallavolikogu 24.11.2016. a otsusega nr 133 kinnitatud Orissaare valla, Kihelkonna valla,Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla,Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine.

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu 42.istung toimub reedel, 28.aprillil 2017 algusega kell 15.00 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Orissaare Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 16 „Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri" muutmine I lugemine (muudatused eeskirjas).
 2. Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (eelnõu).
 3. Orissaare valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine (eelnõu).
 4. Orissaare valla, Kihelkonna valla,Kuressaare linna, Laimjala valla,Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla,  Pihtla valla, Pöide valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemiskokkuleppe kinnitamine ning Orissaare Vallavolikogu 24.11.2016. a  otsusega nr 133 kinnitatud Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu muutmine (eelnõu) (ühinemiskokkulepe)

 5. Arvamuse avaldamine Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta (eelnõu).
 6. Revisjonikomisjoni akti nr 6 kinnitamine (eelnõu).
 7. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu)(keskkonnamõju eelhindamine).
 8. Informatsioon

-        valla arengukava muutmine, täiendamine

Volikogu esimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu 41.istung toimub neljapäeval, 23.märtsil 2017 algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Orissaare valla 2017 aasta eelarve vastuvõtmine (eelnõu) (seletuskiri) (lühiülevaade)
 2. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2017.aastaks (eelnõu).
 3. Vallavanema töötasu määramine (eelnõu).

     4. Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus-ja töökohtade koosseisu ja palgaastmete kinnitamine (eelnõu).

     5.  Orissaare vallavolikogu 21.märtsi 2013 määrus nr 103  „Orissaare Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi kinnitamine" lisa muutmine (eelnõu).

 1. Vallavolikogu 16.04.2015. a määruse nr 26 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Orissaare vallas" muutmine (eelnõu).         
 2. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu).
 3. Nõusoleku andmine varalise kohustuse võtmiseks (eelnõu).
 4. Informatsioonid

-        vastus revisjonikomisjoni järelpärimisele (Meie mäletamist mööda volikogu kinnitas erinevate komisjonide liikmed. Kas need komisjonid ei ole enam pädevad? Kes saatis need laiali? Millist turismialast kompetentsi omab Orissaare valla esindaja vastavas komisjonis? Esialgsesse hariduskomisjoni kuulus ka OG õppealajuhataja. Miks ta on väljavahetatud 0,8 kohaga töötava raamatupidaja vastu?)

-        projektide seis  - Martin Käärid

 

 Volikogu esimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koossseisu 40. istung toimub neljapäeval, 16.veebruaril 2017. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Orissaare valla 2017 aasta eelarve teine lugemine (eelarve seletuskiri) (seletuskirja lisa) (eelarve lühiülevaade).
 2. Vallavara võõrandamine enampakkumisel (eelnõu).
 3. Taotluse esitamine ning volituse andmine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlemiseks (eelnõu).
 4. Informatsioonid.

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXIX istung toimub neljapäeval, 26.jaanuaril 2017. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Orissaare valla 2017 aasta eelarve esimene lugemine (seletuskiri, seletuskirja lisa).
 2. Audiitori määramine (eelnõu).
 3. Kaitseliidu siselasketiiru ehitamise  ja ülalpidamise  kaasrahastamine (eelnõu) (Kuressaare LV kiri).                              
 4. Nõusoleku andmine arvutite liisimiseks (eelnõu).
 5. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine (eelnõu).
 6. Revisjonikomisjoni akti nr 5 kinnitamine (eelnõu).
 7. Orissaare valla teenetemärgi andmine (eelnõu) (kandidaadid).
 8. Vallavara eelläbirääkimistega pakkumisel hoonestusõiguse seadmine (eelnõu).
 9. Vallavara tasuta kasutusse andmine (eelnõu)
 10. Orissaare vallavolikogu 21.04.2016. a määruse nr 49 „Sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused ja kord" muutmine (eelnõu).
 11. Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava kinnitamine (eelnõu).

Arengukava on leitav: http://www.orissaare.ee/documents/821485/14347032/Orissaare+aleviku+soojamajanduse+arengukava+2016-2026.pdf/83ccda7c-a093-42db-bd34-ca54e87432e5

 1. Orissaare vallavolikogu 14.10.2014. a. otsuse nr 44 muutmine (eelnõu).
 2. Informatsioonid.

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXVIII istung toimub neljapäeval, 15.detsembril 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Orissaare valla 2016 aasta II lisaeelarve kinnitamine (eelnõu) (seletuskiri).

2. Maamaksumäärade kinnitamine 2017 aastaks (eelnõu).

Volikogu esimees

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXVII istung toimub neljapäeval, 24.novembril 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Orissaare valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine (eelnõu).
 2. Orissaare valla, Kihelkonna valla, Kuressaare linna, Laimjala valla, Leisi valla, Lääne-Saare valla, Mustjala valla, Pihtla valla, Salme valla, Torgu valla ja Valjala valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine (eelnõuhttps://www.online.ee/sharefile.php?shareid=ca540135-aa03-4469-8097-30365b397ed5
 3. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine (eelnõu).
 4. Orissaare valla terviseprofiili  ja tegevuskava aastateks 2016-2020 kinnitamine (eelnõu).
 5. Varale hoonestusõiguse seadmiseks loa taotlemine (eelnõu).
 6. Informatsioonid.

6.1  hoonestusõiguse seadmine Illiku laiul – Margus

6.2  valla teenetemärgid – haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni ettepanek  anda kuni 6 märki

 

Volikogu esimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXVI istung toimub neljapäeval, 27.oktoobril 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 (määrus) (eelnõu)

2. Orissaare valla 2016 aasta I lisaeelarve kinnitamine (eelnõu).

3. Rendilepingu muutmine – Vikerõis (eelnõu)

4. Orissaare valla arengukava aastateks 2015–2025 muutmine (eelnõu)

5. Tugiteenuste projektis partneriks asumine (eelnõu)

6. Ametisõiduki kasutusrendile võtmine (eelnõu).

7. Orissaare Vallavolikogu 21.04.2016.a otsuse nr 108 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" osaline muutmine (eelnõu).

8. Vallavolikogu 23.03.2016. a otsuse nr 105 „Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus-ja

töökohtade koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine (eelnõu).

9. Osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel (eelnõu).

10.Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ja piiride muutmise ettepanekust keeldumine (eelnõu).

11.Ühinemislepingu ja selle lisade kohta esitatud ettepanekute ning õiendi kinnitamine (eelnõu) (õiend).

12.Informatsioonid.

 

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXV istung toimub neljapäeval, 8.septembril 2016. a algusega kell 16.00  volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Esindaja valimine Eesti Vabariigi Presidendi valimiskogusse (eelnõu).
 2. Ühinemislepingu ja lisade väljapanemine avalikkusele tutvumiseks (eelnõu).
 3. Kas osavallakogu või kogukonnakogu? – arutelu
 4. Informatsioonid.

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXIV istung toimub neljapäeval, 25.augustil 2016. a algusega kell 16.00  volikogu saalis.

Päevakord:

1.      Saare maakonna üldplaneeringu kooskõlastamine (eelnõu)

2.      Vastus haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamisest (eelnõu)

3.      Muudatusettepanekud Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projektile (lisad)

4.      Informatsioonid.

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXIII istung toimub neljapäeval, 4.augustil 2016. a algusega kell 16.00  volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Volituste andmine vallavara võõrandamisel (eelnõu)
 2. Omafinantseeringu garanteerimine (eelnõu)
 3. Saare maakonna üldplaneeringu kooskõlastamine (eelnõu)
 4. Muudatusettepanekud Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projektile (eelnõu)
 5. Informatsioonid.

 

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXII istung toimub teisipäeval, 14.juunil 2016. a algusega kell 16.00 Kavandi Seltsimajas

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine Orissaare valla 2015 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kohta (arvamus).

2. Orissaare valla 2015. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu).

3. Pulli küla Käru detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu).

4. Informatsioonid.

 

Volikogu esimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXXI istung toimub neljapäeval, 26.mail 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1.     OÜ Orissaare Soojus nõukogusse kuuluva volikogu esindaja nimetamine (eelnõu).

2.     Volikogu 27.01.2011. a määruse nr 46 „Volikogu töökorra kinnitamine" muutmine (eelnõu)

3.     Revisjonikomisjoni akti nr 4 kinnitamine (eelnõu).

4.     Maa munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu).

5.     Info

Volikogu esimees

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXX istung toimub neljapäeval, 21.aprillil 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

Istungile on kutsutud:

1. Visit Saaremaa MTÜ tegevjuht Ergo Oolup, kes kõneleb kell 16.00-16.15, küsimustele vastab

kell 16.15-16.30.

2.Hillar Peegel kell 16.30-16.45 - avalik kord

Päevakord:

1. Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamine (eelnõu).

2.Pädevuse delegeerimine (eelnõu).

3. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord (eelnõu).

4. Sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise tingimused ja kord (eelnõu).

5. Orissaare valla eelarvest üldhooldusteenuse eest maksmise kord (eelnõu).

6. Vallavolikogu 16.04.2015. a määruse nr 26 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Orissaare vallas" muutmine (eelnõu)         

7. Visit Saaremaa MTÜ osalemine (eelnõu).       

8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu).

9. Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava koostamise algatamine ja volituste andmine Orissaare Soojus OÜ (eelnõu).

10. Vallavara võõrandamine (Põripõllu Mihkli) (eelnõu).

11. Vallavolikogu 23.03.2016. a otsuse nr 105 „Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus-ja töökohtade koosseisu ja palgaastmete kinnitamine" muutmine (eelnõu).

12. Vallavolikogu 23.03.2016. a otsuse nr 102 „Osalemine Leisi volikogu poolt algatatud läbirääkimistel" muutmine (eelnõu)

13. Info

Volikogu aseesimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXIX istung toimub kolmapäeval, 23.märtsil 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1.Osalemine Leisi volikogu poolt algatatud läbirääkimistel (eelnõu) (Leisi volikogu otsus)

2.Osalemine haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste jätkamisel – Kuressaare Linnavolikogu ettepanek (eelnõu) (Kuressaare linnavolikogu otsus, otsuse lisa)         

3. Orissaare valla 2016 aasta eelarve kinnitamine (eelnõu) (lühiülevaade 2016 aasta eelarvest).

4. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2016.aastaks (eelnõu)

5. Vallavanema töötasu määramine (eelnõu).

6.  Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus-ja töökohtade koosseisu ja palgaastmete kinnitamine (eelnõu)

7.  Orissaare vallavolikogu 21.märtsi 2013 määrus nr 103  „Orissaare Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi kinnitamine" lisa muutmine (eelnõu).

8. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele (eelnõu).

9. Maapõueseadusest tulenevate volituste delegeerimine (eelnõu).

10. Orissaare Vallavolikogu määruste muutmine (eelnõu).

11. Orissaare valla kohalike teede nimekirja muutmine (eelnõu).

12.Info

- deklaratsioon Väikese väina tammiavade ehitamise kohta.

     

Volikogu esimees 

 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXVIII istung toimub neljapäeval, 18.veebruaril 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Orissaare valla 2016 aasta eelarve teine lugemine (eelarve projekt) (seletuskiri) (seletuskirja lisa).
 2. Lastevanemate poolt osaliste kulude katmine Orissaare Lasteaias „Päikesekiir" (eelnõu).
 3. Orissaare Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 16 „Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri" muutmine (eelnõu).
 4. Sõiduki soetamine (eelnõu).
 5. Informatsiooni: 

            - ülevaade turismialasest tegevusest vallas

            - valla juubeliürituse toimumise asukoht

 

Volikogu esimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXVII istung toimub neljapäeval, 21.jaanuaril 2016. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1.     Orissaare Vallavolikogu 19.06.2014 määruse nr 16 „Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri" muutmine (eelnõu)

 1. Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine (eelnõu(jäätmekava).
 2. Orissaare valla 2016 aasta eelarve esimene lugemine (eelnõu) (seletuskiri).
 3. Revisjonikomisjoni tööaruande ärakuulamine
 4. Revisjonikomisjoni 2016 aasta tööplaani kinnitamine (eelnõu).
 5. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni tööaruande ärakuulamine
 6. Haridus-, spordi- ja kultuurikomisjoni tööaruande ärakuulamine
 7. Eelarve- ja maaelukomisjoni tööaruande ärakuulamine
 8. Orissaare valla teenetemärgi andmine (eelnõu).
 9. Audiitori määramine (eelnõu).
 10. Vallavara tasuta kasutusse andmine (eelnõu).
 11. Informatsioonid.

Volikogu esimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXVI istung toimub neljapäeval, 17.detsembril 2015. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

 1. Orissaare valla 2015 aasta II lisaeelarve kinnitamine (eelnõu) (seletuskiri).
 2. Maamaksumäärade kinnitamine (eelnõu).
 3. Orissaare vallavolikogu alatise eelarve- ja maaelukomisjoni koosseisu kinnitamine (eelnõu).
 4. MTÜ Päästeliit osalemine (eelnõu).
 5. Informatsioonid -  MTÜ Saaremaa Kodukant toetuse taotlus

Volikogu esimees 

 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXV istung toimub neljapäeval, 19.novembril 2015. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

Istungist võtab osa ja esineb ettekandega Taavi Kurisoo – ühinemisnõunik

 1. Volikogu ettepanekud Saaremaa omavalitsuste ühinemislepingu projekti ja Saaremaa ühendomavalitsuse juhtimis- ja teenuseosutamise struktuurimudeli põhimõtete kohta.
 2. Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmehoolduseeskiri muutmine (eelnõu) (seletuskiri).
 3. Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020 I lugemine (jäätmekava) (rakendusplaan) (jäätmekava lisa).
 4. Revisjonikomisjoni akti nr 3 kinnitamine (eelnõu) (akt).
 5. Orissaare valla arengukava 2015-2025 vastuvõtmine (eelnõu) (arengukava).
 6. Vallavolikogu alatise eelarve-ja maaelukomisjoni esimehe valimine (eelnõu).
 7. Orissaare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2026 koostamise algatamine (eelnõu).
 8. Rendilepingu sõlmimine (eelnõu).
 9. Informatsioonid   -   Maaja Vabriti pöördumine  ja Elo Lemberi pöördumine

Volikogu esimees

 

 

Orissaare vallavolikogu VIII koosseisu XXIV istung toimub neljapäeval, 15.oktoobril 2015. a kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Sotsiaaleluruumi nimetamine eluruumiks (eelnõu).

2. Orissaare valla arengukava heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine (eelnõu).

3. Orissaare valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 (eelnõu) (eelarvestrateegia).

4. Revisjonikomisjoni akti nr 3 kinnitamine (eelnõu) (akt).

5. Informatsioonid

- kingituse vastu võtmine Põripõllu küla Mihkli kinnistu

- Maria Kaljuste ettepaneku arutelu

Volikogu aseesimees

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXIII istung toimub neljapäeval, 17.septembril 2015. a algusega kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Sotsiaaleluruumi nimetamine eluruumiks (eelnõu)

2. Orissaare valla 2015. a I lisaeelarve kinnitamine (eelnõu) (seletuskiri).

3. Vallavara võõrandamine (eelnõu).

4. Algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetamine (eelnõu).          

5. Mäe tn 2 detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu).

6. Kuivastu mnt 43 detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu).

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu).        

8. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Orissaare vallas (eelnõu).

9. Informatsioonid

 

Volikogu aseesimees 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXII istung toimub kolmapäeval, 17.juunil kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine Orissaare valla 2014 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kohta (arvamus).

2. Orissaare valla 2014. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu).

3. Omafinantseeringu tagamine (eelnõu).

4. Laenutaotluse kinnitamine (eelnõu).

5. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse lõpetamine (eelnõu)

6. Rannaküla Otikalda ja Rannamaa katastriüksuste detailplaneeringu osaline kehtestamine

ning Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu muutmine (eelnõu).

7. Kavandi küla Hiirelõksu katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu).

8. Informatsioonid

 

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XXI istung toimub neljapäeval, 21.mail kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Orissaare volikogu 21.11.2013. a otsuse nr 9 muutmine (eelnõu).

2. Eluruumi normpinnad ja alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel (eelnõu).

3. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Orissaare vallas (eelnõu).

4. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse mitte alustamine ja vallasomandi omaniku määramine (eelnõu).

5. Peremehetu ehitise tuvastamine (eelnõu).

6. Orissaare vallavolikogu 17.11.2011. a määruse nr 69 täiendamine (eelnõu).

7. Informatsioonid

 

Volikogu esimees 

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XX istung toimub neljapäeval, 16.aprillil 2015. a kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni akti nr 2 kinnitamine (eelnõu).

2. Rendilepingute sõlmimine (eelnõu).

3. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Orissaare vallas (eelnõu).

4. Peremehetu ehitise hõivamise menetluse alustamine (eelnõu)

5. Volikogu 14.10.2014. a otsuse nr 46 muutmine (eelnõu).

6. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu).

7. Orissaare valla põhimääruse muutmine (eelnõu).

8. Volikogu 21.11.2013. a otsuse nr 9 muutmine (eelnõu).

9. Informatsioonid

 

Volikogu esimees

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu e-istung viiakse läbi 30.märtsil kell 17.00

Päevakord:

Orissaare valla osalemise MTÜ-s Saarte Geopark lõpetamine.

 

Orissaare Vallavolikogu VIII koosseisu XVIII istung toimub neljapäeval, 19.märtsil 2015. a algusega kell 16.00 Orinõmme külas Ristiväljal.

Päevakord:

1. Kesk-Läänemere programmi tutvustus  (vana nimega Interreg) 2014 - 2020 -Ene Kalmus

2. Orissaare valla 2015 aasta eelarve kinnitamine (eelnõu) (seletuskirja lisa).

3. Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2015 aastaks (eelnõu).

4. Vallavanema töötasu määramine (eelnõu).

5. Valla ametiasutuse struktuuri, teenistus-ja töökohtade koosseisu  ja palgaastmete

kinnitamine (eelnõu).

6. Orissaare vallavolikogu 21.märtsi 2013 määrusega nr 103 kinnitatud ja 17. aprilli

2014 määrusega nr 14 muudetud „Orissaare Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhendi

kinnitamine" lisa muutmine (eelnõu).

7. Orissaare valla põhimääruse muutmine I lugemine (eelnõu).

8. Orissaare valla arengukava muutmise algatamine (eelnõu).

9. Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine (eelnõu).

10. Informatsioonid

- Saarte Geopark

Volikogu esimees 

 

Orissaare vallavolikogu VIII koosseisu XVII istung toimub neljapäeval 19.veebruaril 2015 kell 16.00 volikogu saalis.

Päevakord

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku Hillar Peegli sõnavõtt

1. Orissaare valla 2015 aasta eelarve II lugemine (eelarve) (seletuskiri) (seletuskirja lisa).

2. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine (eelnõu).

3. Saare maakonna kohalike omavalitsuste vabatahtliku ühinemise läbirääkimiste töögruppidesse esindajate nimetamine (eelnõu).

4. Orissaare valla osalemise MTÜ-s Saarte Geopark lõpetamine (eelnõu).

5. Info

Volikogu esimees 

 

Orissaare vallavolikogu VIII koosseisu XVI istung toimub neljapäeval 29.jaanuaril 2015. a kell 16.00 volikogu saalis.

PÄEVAKORD

Saarte Geopargi esindaja sõnavõtt.

1. 2015.a. Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonide moodustamine (eelnõu).

2. Rahvakohtunikukandidaadi valimine (eelnõu).           

3. Orissaare valla teenetemärgi andmine (eelnõu).

4. Laenutaotluse kinnitamine (eelnõu).   

5. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (eelnõu) (eelnõu)(asendiplaan).

6. Audiitori määramine (eelnõu).

7. Liikmete määramine SOL volikogu poolt moodustatud komisjonidesse (eelnõu).      

8. Volituste andmine vallavara võõrandamisel (eelnõu).

9. Rendilepingu sõlmimine (eelnõu).       

10. Info

Orissaare ANK juhataja Marian Vaga

Volikogu esimees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: ANNE SAAR