26.09.16

Orissaare Vallavolikogu 14.06..2016.a otsusega nr 117 kehtestas  Pulli küla Käru detailplaneeringu

Planeeringu ala: Planeeringu ala asub detailplaneeringu kohustuseta alal, millele on eelnevalt koostatud detailplaneering, mille muutmist taotleja soovib. Alale jäävad järgmised katastriüksused – 55001:002:0188 (Käru), 55001:002:0187 (Arturi) ja 55001:002:0186 (Taaliku-Pulli).

Planeeringu eesmärk on olemasoleva katastriüksuste jagamine ja reformimata maa piiride määramine, ehitusala ja ehituste arvu määramine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha määramine, juurdepääsude määramine, servituutide vajaduse väljaselgitamine ning katastriüksuste sihtotstarbe muutmine.

Planeeringu koostaja OÜ DP Projektbüroo.

Olemasolevate Käru, Arturi ja Taaliku-Pulli katastripiire muudetakse selliselt, et maakorraldustööde tulemusena moodustatakse 6 (kuus) eraldiseisvat katastriüksust, millest kõik omavad 100% elamumaa sihtotstarvet. Uute maaüksuste piiride kulgemine ning nende täpne pindala täpsustatakse peale katastritoimingute teostamist.

Otsusega muudetakse 2007 aastal kehtestatud detailplaneering tühistatuks.

Planeeringu lahenduse lühikokkuvõte:

Olemasolevate Käru, Arturi ja Taaliku-Pulli katastripiire muudetakse selliselt, et maakorraldustööde tulemusena moodustatakse 6 (kuus) eraldiseisvat katastriüksust, millest kõik omavad 100% elamumaa sihtotstarvet. Uute maaüksuste piiride kulgemine ning nende täpne pindala täpsustatakse peale katastritoimingute teostamist.

Krundile pääs toimub Orissaare-Leisi-Mustjala(riigimaantee nr 21129) teelt olemasolevate mahasõidute kaudu ning parkimine toimub krundil. Mahasõidu nähtavuskolmnurgad on näidatud planeeringu põhijoonisel.

Tuletõrjevesi saadakse tuletõrje veevõtukaevust, mis tuleb rajada arendaja omandis olevale Pullipõhja katastriüksusele. Kaev saab toite olemasolevast tiigist. Tuletõrje veevõtukaev ehitatakse välja vastavalt nõuetele, tagades aastaringse veekasutuse. Kaevu rajamisel tagada kaevu veesügavus minimaalselt 1,5 meetrit. Tuletõrje veevõtukaevu juures on tagatud autode manööverdamiseks 15m x 21m plats.

Planeeritavate elamute veevarustus lahendatakse individuaalpuurkaevude baasil, mille hooldusala on kavandatud 10 m. Andmed täpsustatakse puurkaevu projektiga. Planeeringualal on tegemist kaitsmata põhjavee alaga. Reovesi kogutakse kogumiskaevu, mille tühjendamiseks peab omanik tegema lepingu õigust omava isikuga. Sademevett võib juhtida otse maapinda, sealjuures pöörates tähelepanu, et sademevett ei tohi teadlikult juhtida naaberkinnistutele.

Seletuskiri

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Üldplaneeringu väljavõte

3. Põhijoonis

4. Tugiplaan

 

Menetlus

Algatamise otsus - vallavolikogu 29.01.2015.a otsus nr 59

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 03.02.2015.a korraldus nr 30; lähteülesanne

Vastuvõtmine - vallavalitsuse 28.03.2016.a korraldus nr 59

Avalik väljapanek 11.04.2016 kuni 26.04.2016

Avalik arutelu 21.05.2016 protokoll

Kehtestamine - volikogu 14.06.2016 otsus nr 117

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR