25.01.17

Väljaküla lauda keskkonnakompleksluba

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et Rauni Põllumajanduse Osaühing, registrikood 10250376, käitise asukohaga Väljaküla küla, Orissaare vald, Saare maakond, esitas 11.04.2016 vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr KKL/318330 muutmise taotluse ning on valminud keskkonnakompleksloa nr KKL/318330 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse (sh eelhinnangu eelnõu) ning muudetud keskkonnakompleksloa eelnõud.

Taotletav tootmisvõimsus on 450 piimalehma, 70 noorlooma, 70 vasikat. Käitis koosneb kahest laudahoonest, vedelsõnnikuhoidlast ja tahesõnnikuhoidlast. Vabapidamislaut on kaasaegse sisustusega külmlaut lüpsilehmade pidamiseks, loomad on aastaringselt laudas vabalt. Rakendatud on vedelsõnnikutehnoloogiat, sõnnik eemaldatakse laudast regulaarselt skreeperseadmetega. Vedelsõnnik ladustatakse nõuetele vastavates ringhoidlas. Lüpsmine toimub paralleel-lüpsiplatsil. Erivajadustega loomade ja noorloomade laudas peetakse lehmi ja mullikaid lõas, allapanul ja sõnnikueemaldus on õõtslattkraabiga. Väikseid vasikaid peetakse boksides, suuremaid ja mullikaid - sulgudes ja sõnnikueemaldus on kraabiga. Lauda tahesõnnik kogutakse tahesõnnikuhoidlasse või viiakse põldudele auna.

Vedelsõnnik laotatakse avalõhega injektor- ehk sisestuslaoturiga. Tahesõnniku laotamine toimub tahesõnnikulaoturiga. Sõnniku laotamiseks on kasutada ca 960 ha haritavat maad. Välisõhu saasteainete maksimaalsed kontsentratsioonid kujunevad tootmisalal ning saastepilv lähimate elamuteni praktiliselt ei ulatu. Taotluse kohaselt vastab käitis parima võimaliku tehnika nõuetele.

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/ . Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil kristiina.tiits@keskkonnaamet.ee

Eelhinnang

Korralduse eelnõu

Eelnõu

Toimetaja: MARGUS PIKKOR