27.09.16

Vallavalitsuse korralduse eelnõu avalikustamine

Lähtudes kohanimeseaduse § 6 lg 8 ja Orissaare Vallavolikogu 30.09.2010 määrusest nr 30 "Kohanime määramise kord Orissaare vallas" § 4, avalikustab Orissaare Vallavalitsus korralduse"Liikluspinna ja liikluspinnale kohanime määramine" eelnõu. Eelnõu avalikustatakse 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist. Korralduse lisadeks on iga määratava liikluspinna skeem.

Vallavalitsuse korraldus

Korralduse lisad: 

Lisa Liikluspind Lisa Liikluspind Lisa Liikluspind
1 Aia tn 10 Mäe tn 19 Aasa tn
2 Kaluri tn 11 Mäe põik 20 Võidu põik
3 Kase tn 12 Pargi tn 21 Nurga tn
4 Kuivastu mnt 13 Põllu tee 22 Puhasti tn
5 Võidu tn 14 Pärna tn 23 Kuivastu põik
6 Kitsas tn 15 Rahu tn 24 Tankla tn
7 Koidu tn 16 Ranna pst 25 Aasa põik
8 Künka tn 17 Sadama tn 26 Spordi tn
9 Laulu tn 18 Kevade tn 27 Kadaka tn

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR
11.02.16

Kohanimede määramine

Kohanimede määramine toimub vastavalt kohanimeseadusele, riigihalduse ministri 15.01.2016 määrusele nr 2 "Kohanime vormistamise ja kasutamise kord" ja Orissaare Vallavolikogu 30.09.2010 määruse nr 30 "Kohanime määramise kord Orissaare vallas". 

Orissaare vallas on kohanime määrajaks vallavalitsus, kes 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist, avaldab otsuse eelnõu valla kodulehel.

 

Aadressandmete korrastamine

Vallavalitsus korrastab hoonete ja katastriüksuste aadressandmeid. MItme elamu kasutusotstarbega hoone asumisel katastriüksusel on vaja määrata igale hoonele unikaalaadress. Unikaalaadress on koha-aadress, mille tekstilis-numbriline kuju on samaliigiliste unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide seas ainulaadne. Mitmel sama liiki unikaalaadressi nõudval aadressiobjektil ei või olla sama koha-aadress.

Tööde aluseks on ruumiandmete seadus (RAS), kohanimeseadus ja Vabariigi Valitsuse 08.10.2015.a määrus nr 103 "Aadressiandmete süsteem".

Korrastamist vajab suur hulk Orissaare aleviku aadressobjektide andmeid. Tänavate ääres olevad katastriüksused ei ole loogilises järjekorras ning mõnel juhul puudub seos olemasoleva liikluspinnaga mille järgi kunagi aadress määrati. Ettepanekud muutmiseks leiate edaspidi sellelt lehelt.

Infot aadressandmete korrastamise kohta leiab ka siit:

Aadressiandmete käsiraamat - Avalehele

http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Aadressiandmed/Aadressiandmete-kasiraamat-p418.html

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR