22.05.17

Orissaare Vallavalitsuse 16.05.2017 korraldusega nr 78  kehtestati Kuivastu mnt 20 katastriüksuse 55001:001:0671 detailplaneering. Planeeringu ala suurus 10704 m². Planeeringu koostaja DP Projektbüroo.

Planeeritav ala jagati tegevuste kaupa viieks alaks:

Ala 1: Alale planeeritakse ronimis- ja seiklusala. Alale sobiksid tarzanirada, köiega laskumised, köitest ämblikuvõrk.

Ala 2: Eakate puhke- ja virgestusala.

Ala 3: Väikelastele mõeldud ala

Ala 4: Tänavakorvpalliala, talvel uisuväljakuna kasutatav

Ala 5: Parkla

Alale on planeeritud tänavavalgustus käiguradade kõrvale. Spordi- ja vabaajaväljakute
edaspidise kujundamise / projekteerimise käigus planeerida valgustus selliselt, et ka hämaras ja pimedamal ajal saaks väljakuid kasutada.

Detailplaneeringus kavandatud tööde järjekord:

1. Väljakute ning haljastuse kujundus / projekteerimine.
2. Servituutide seadmine.
3. Tehnovõrkude, käiguradade ning parkla rajamine.
4. Tehnovõrkudele kasutusloa taotlemine.
5. Väljakute ehitamine ning haljastuse korrastamine

 

Seletuskiri

 

Kaardid, plaanid:

1. Asendiplaan

2. Põhijoonis

3. Tugiplaan

 

Menetlus:

1. Algatamine - vallavalitsuse 15.09.2016 korraldus nr 209

2. Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 22.09.2016 korraldus nr 221 , lähteülesanne

3. Keskkonnamõjude eelhinnang

4. Vastuvõtmine - vallavalitsuse 17.03.2017 korraldus nr 42

5. Kehtestamine - vallavalitsuse 16.05.2017 korraldus nr 78

Toimetaja: MARGUS PIKKOR