24.03.17

Orissaare Vallavalitsuse 17.03.2017 korraldusega nr 42  võttis vastu Orissaare valla Orissaare aleviku Kuivastu mnt 20 katastriüksuse 55001:001:0671 detailplaneeringu. Planeeringu ala suurus 10704 m².

Kuivastu mnt 20 katastriüksusele planeeritakse mitmekesist vaba aja veetmise võimalust erinevas vanuses inimestele, tsoneerides ala tegevuste kaupa. Jalgsi pääseb alale nii Aia kui Koidu tänavalt. Koidu tänava äärde on planeeritud parkla. Planeeritav ala on tegevuste kaupa tsoneeritud viieks alaks:

Ala 1: Alale planeeritakse ronimis- ja seiklusala. Alale sobiksid tarzanirada, köiega laskumised, köitest ämblikuvõrk.

Ala 2: Eakate puhke- ja virgestusala.

Ala 3: Väikelastele mõeldud ala

Ala 4: Tänavakorvpalliala, talvel uisuväljakuna kasutatav

Ala 5: Parkla

Planeeringu avalik väljapanek toimub 05.04.2017 kuni 19.04.2017 Orissaare Vallavalitsuse ruumides (abivallavanema kabinet) Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30. Planeeringu materjalid avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/kuivastu-mnt-20

 

Orissaare Vallavalitsuse 15.09.2016.a korraldusega nr 209 algatati Orissaare valla Orissaare aleviku Kuivastu mnt 20  detailplaneering.

Planeeringu eesmärk: ala puhkealana väljaarendamine: mänguväljaku ja skatepargi ehitamine, haljastuse planeerimine, käiguradade ja pinkide asukoha määramine, juurdepääsude määramine, valgustuse ja parkla planeerimine.

Orissaare Vallavalitsuse 22.09.2016.a korraldusega nr 221 ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ). Sama korraldusega kinnitati Kuivastu mnt 20 detailplaneeringu lähteülesanne.

Infot planeeringu kohta saab vallakodulehelt ja e-postilt margus.pikkor@orissaare.ee

 

Seletuskiri

 

Kaardid, plaanid:

1. Asendiplaan

2. Põhijoonis

3. Tugiplaan

 

Menetlus:

1. Algatamine - vallavalitsuse 15.09.2016 korraldus nr 209

2. Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 22.09.2016 korraldus nr 221 , lähteülesanne

3. Keskkonnamõjude eelhinnang

4. Vastuvõtmine - vallavalitsuse 17.03.2017 korraldus nr 42

Toimetaja: MARGUS PIKKOR