1.07.15

Orissaare Vallavolikogu 18.09.2014.a. otsusega nr 42 algatati Orissaare aleviku Kuivastu mnt 43 katastriüksuse detailplaneering.

Planeeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kaheks uueks katastriüksuseks ja neile ühepereelamute ehitamine.

 

Seletuskiri

 

Kaardid, plaanid

Asendiplaan

Üldplaneeringu väljavõte

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Vee- ja kanalisatsioonitorustike skeem

 

Menetlus

Algatamise otsus - vallavolikogu 18.09.2014.a otsus nr 42

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 25.09.2014.a korraldus nr 187  , lähteülesanne

Vastuvõtmine - vallavalitsuse 12.06.2015.a korraldus nr 131

Toimetaja: MARGUS PIKKOR