7.12.17
Saaremaa Vallavalitsus oma 05.12.2017 korraldusega võttis vastu Saikla küla Lapi  detailplaneeringu. Planeeringuala asub katrastriüksustel 55001:006:0561, 55001:001:0958, 55001:006:0224 ja 55001:006:0475. Planeeringu ala suurus 4,66 ha.
Planeeringulahendusega liidetakse olemasolevad katastriüksused üheks katastriüksuseks sihtotstarbega 95% tootmismaa ja 5% ärimaa. Lisaks määratakse tingimused planeeritava krundi hoonestamiseks, lahendades juurdepääsud. Tegemist on üldplaneeringut muutva planeeringuga – väärtuslikule põllumaale rajatiste ja ehitiste püstitamine ning maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast tootmismaaks.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 21.12.2017 kuni 22.01.2018 Orissaare Vallavalitsuse ruumides Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30. Planeeringu materjalid avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/lapi 
 

Orissaare Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 175 suurendati Saikla küla Lapi detailplaneeringu, planeeringuala. Planeeringuala suuruseks on 4,66 ha-t.

Orissaare Vallavolikogu 28.04.2017.a otsusega nr 155  algatati Orissaare valla Saikla  küla Lapi detailplaneering. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 2,5 ha-t

 

Seletuskiri (25.10.2017)

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Uus asendiplaan

3. Väljavõte üldplaneeringust

4. Põhijoonis

5. Tugiplaan

 

Menetlus:

Algatamine - vallavolikogu 28.04.2017 otsus nr 155 

Otsuse lisa - Keskkonnamõjude eelhinnang

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 16.05.2017 korraldus nr 80; lähteülesanne

Planeeringuala suurendamine - vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 175

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR