19.09.17

Orissaare Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 175 suurendati Saikla küla Lapi detailplaneeringu, planeeringuala. Planeeringuala suuruseks on 4,66 ha-t.

Orissaare Vallavolikogu 28.04.2017.a otsusega nr 155  algatati Orissaare valla Saikla  küla Lapi detailplaneering. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 2,5 ha-t

Planeeringu eesmärk: Lapi katastriüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Ehitusõiguse määramine ning juurdepääsutee ja liikumisvõimaluste määramine. Detailplaneeringuga  muudetakse Orissaare aleviku ja Orissaare valla sisemaa üldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ala asub väärtuslikul põllumaal.

Detailplaneeringutele ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja on Orissaare Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ). 

 

Seletuskiri (18.09.2017)

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Uus asendiplaan

3. Väljavõte üldplaneeringust

4. Põhijoonis

5. Tugiplaan

 

Menetlus:

Algatamine - vallavolikogu 28.04.2017 otsus nr 155 

Otsuse lisa - Keskkonnamõjude eelhinnang

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 16.05.2017 korraldus nr 80; lähteülesanne

Planeeringuala suurendamine - vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 175

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR