7.03.14

Seletuskiri

Planeeringu eesmärk on kinnistu 6 krundiks jagamine, ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine, krunditele ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja rajatiste rajamine, liigipääsude määramine.

Maasi küla Mäe katastriüksusel vähendatakse ehituskeeluvööndit alates Mäe kinnistu läänepiirist mööda Väikese   väina   hoiuala piiri   (looduses   kiviaed) kuni lõikumiseni 100  m joonega Eesti Põhikaardi   järgsest rannajoonest, sealt edasi mööda 100 m joont kuni kinnistu lõunapoolse piirini, sealt   edasi mööda Mäe ja Põlde kü vahelist piiri kuni lõikumiseni 200 m joonega 1 m  samakõrgusjoonest.

 

Kaardid ja plaanid:

 

1. Situatsiooniskeem

2. Tugiplaan

3. Põhijoonis

4. Elektritoiteskeem

 

 

Menetlus:

Algatamine - Orissaare Vallavolikogu 19.mai 2011.a otsus nr 91

Vastuvõtmine - vallavalitsuse 24.oktoober 2012.a korraldus nr 159

Avalik väljapanek 09.11 - 10.12.2012.a. Avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi vastuväidet ja ettepanekut detailplaneeringu muutmiseks.

 

Keskkonnaamet ei rahuldanud vallavalitsuse taotlust vähendada Läänemere ehituskeeluvööndit detailplaneeringus näidatud ulatuses. Seoses sellega on muudetud planeeringu lahendust, vähendades krundite arvu ,millele seatakse ehitusõigus. Lähtudes sellest peab vallavalitsus vajalikuks planeeringu uuesti vastu võtmist ja täiendavale avalikule väljapanekule suunamiseks.

Vastuvõtmine - vallavalitsuse 18.juuni 2013 korraldus nr 78

Täiendav avalik väljapanek toimub 01.juulist kuni 31.juulini 2013.a.

 

Kehtestamine - Orissaare Vallavolikogu 30.01.2014.a otsus nr 20

Toimetaja: MARGUS PIKKOR