27.07.15

Detailplaneeringu koostamise eesmärk

- Uue elamu püstitamine katastriüksusele

- Ehitusala ja ehitiste arvu määramine

- Tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine

- Juurdepääsutee määramine

Detailplaneering on esitatud vallavalitsusele kooskõlastamiseks ja vastuvõtmiseks.

 

Seletuskiri

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Põhijoonis

3. Tugiplaan

 

Menetlus

Algatamine - volikogu 20.11.2014 otsus nr 53

Lähteseisukohtade  kinnitamine - vallavalitsuse 25.11.2014 korraldus nr 234

Vastuvõtmine - vallavalitsuse 24.07.2015 korraldus nr 143

 

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR