22.05.17

Orissaare Vallavolikogu 23.03.2017.a otsusega nr 149 algatati Orissaare valla Jaani küla Paraniidi katastriüksusel 55001:001:0106  detailplaneering.

Planeeringu eesmärk: Ehituskeeluvööndi vähendamine 70 meetrini veepiirist. Üksikelamu ja abihoonete ehitusõiguse ning hoonestusala ja lautrikoha määramine. Veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrivarustuse lahendamine. Juurdepääsutee ja liikumisvõimaluse määramine. Detailplaneeringuga on vaja muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist

Orissaare Vallavolikogu 23.03.2017.a otusega nr 149 ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja on Orissaare Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ).

Infot planeeringu kohta saab vallakodulehelt ja e-postilt margus.pikkor@orissaare.ee

 

Kaardid, plaanid:

1. Eskiis

2. Asendiplaan

 

Menetlus:

Algatamine - vallavolikogu 23.03.2017.a otsus nr 149

Otsused lisad:

Lisa 1 Asendiplaan

Lisa 2 Keskkonnamõjude eelhinnang

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 24.04.2017 korraldus nr 63; lähteülesanne