28.05.14

Seletuskiri

Planeeringu eesmärgiks on krundil asuva vana abihoone lammutamine ja selle asemele elamu ehitamine muutes hoone asukohta. Planeeringuga on lahendatud tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning liikluskorraldus krundil. Planeeringuga muudetakse osaliselt katastriüksuse sihtotstarvet, lisades elamumaa sihtotstarbe (40%). 

Detailplaneeringule ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist.

 

Kaardid, plaanid

 

1. Situatsiooniskeem

2. Tugiplaan

3. Põhijoonis

4. Tehnovõrgude plaan

 

 

Menetlus:

 

Algatamine - Orissaare Vallavolikogu 20.12.2012.a. otsus nr 152

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 14.03.2013.a. korraldus nr 28. Lisa: lähteülesanne

Vastuvõtmine - vallavalitsuse 24.04.2013.a. korraldus nr 47

Avalik väljapanek - 6.maist kuni 20.maini 2013. Avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu lahenduse kohta ühtegi vastuväidet, ega ettepanekut.

Kehtestamine - volikogu 18.06.2013.a otsus nr 176

 

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR