2.11.17

Orissaare Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 189 algatati Hindu küla Rannakalda katastriüksuse 55001:001:0576 detailplaneering.

Ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist.

Sama otsusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja on Orissaare Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ). 

 

Kaardid, plaanid:

1. Asendiplaan

2. Väljavõte üldplaneeringu kaardist

 

Menetlus:

1. vallavolikogu 21.09.2017 otsus nr 189

2. vallavalitsuse 31.10.2017 korraldus nr  lähteülesanne

Toimetaja: MARGUS PIKKOR