10.04.14

Planeeringu eesmärgiks katastriüksuse jagamine ehitusõigusega krunditeks, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamine, juurdepääsude määramine ja servituutide vajaduse selgitamine.

 

 

Kaardid ja plaanid:

 

1. Asendiplaan

 

 

Menetlus:

 

Algatamine - Orissaare Vallavolikogu 16.10.2007.a otsus nr 170

Lähteseisukohtade kinnitamine - Orissaare Vallavalitsuse 13.12.2013.a korraldus nr 207lähteseisukohad

Toimetaja: MARGUS PIKKOR