5.01.15

Seletuskiri

 

 Detailplaneeringu koostamise eesmärk
- Olemasoleva ehitise laiendamine
- Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
- Liikluskorralduse, tehnovõrkude- ja rajatiste põhimõtteline lahendamine. 
- Servituutide vajaduse määramine.
 
Olemasolevast  hoonestusest  domineerivad  piirkonnas  kahekorruselised  lameda-  ja
viilkatusega hooned. Ranna puiestee merepoolne osa on hoonestamata.
Alale  nähakse  ette  piirdeaed,  mis  suures  osas  kulgeb  kinnistu  piiril.  Lõuna  poole
planeeritud piirde asukoha valikul on arvestatud, et Sadama teelt mahasõidul ei takistaks
see pääsu naaberkinnistule. Piirkonnas on kasutatud puit- ja võrkaedasid kõrgusega a`1,5
m. Maa-alal eksisteeriv väärtuslik kõrghaljastus maksimaalselt säilitada. Likvideerida on
lubatud üksikud puud seoses Ranna pst-lt mahasõidu planeerimisega.
 

Kaardid ja plaanid:

 

1.  Asendiplaan

2. Väljavõte üldplaneeringust

3. Situatsiooniskeem

4. Tugiplaan

5. Põhijoonis

 

 

 

Menetlus:

Orissaare Vallavolikogu 19.12.2013.a. otsus nr 18

Orissaare Vallavalitsuse 8.01:2014 korraldus nr 3 "Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine". Lähteseisukohad

Deteilplaneeringu vastuvõtt - Orissaare Vallavalitsuse 8.10.2014.a korraldus nr 198 

Kehtestamine: vallavolikogu 18.12.2014.a otsus nr 55

Toimetaja: MARGUS PIKKOR