26.09.16

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine (avaldus)

Angela Siinor Transporditeenus

Tugiteenused raske ja sügava puudega lapsele

Isikliku abivajaja kaart

Saaremaa Puuetega Inimeste Kojast saab tellida invatransporti

MTÜ Saaremaa Vähiühingu teabetuba

 

Orissaare vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused (avaldus):

Orissaare vallavalitsus  võimaldab sotsiaalhoolekande seaduse ning valla volikogu poolt kinnitatud (21.04.2016)  sotsiaalteenuste  taotlemise ja osutamise korra alusel järgmiseid sotsiaalteenuseid.

Sotsiaalnõustamine- vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ning seaduslike huvide kaitsmise võimalikkusest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel.

Koduteenus-  eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. (https://www.riigiteataja.ee/akt/429052015016)

Täisealise isiku hooldus -hooldus seatakse täisealisele raske ja sügava puudega isiku toimetuleku soodustamiseks tema tavapärases keskkonnas, kui isik vajab hooldamist ja järelvalvet igal ööpäeval ning seda ei ole võimalik tagada samas eluruumis elavate või ülalpidamiskohustusega pereliikmete poolt.

Tugiisikuteenus - eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Isikliku abistaja teenus - eesmärgiks on võimaldada puudega isikul osaleda ühiskonnaelus võrdväärselt teistega, elada täisväärtuslikku elu ning vähendada pereliikmete hoolduskoormust.

 Eluruumi tagamine  -eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonnale eluruumi tagama.( https://www.riigiteataja.ee/akt/419102012059)

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus ( hooldekoduteenus)  on ööpäevaringse hooldamise tagamine hoolekandeasutuses, mille käigus antakse isikutele nende eale ja seisundile vastav abi, sealhulgas ravimine, põetamine, rehabilitatsioon ja arendamine. (https://www.riigiteataja.ee/akt/428042016060)

Varjupaigateenus -  eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

Turvakoduteenus on hädasolevale või ohtu sattunud isikule ajutise elukoha, esmase abivajaduse väljaselgitamise ning abi ja vajadusel järelvalve või hoolduse pakkumine.

·         lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;

·        täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Sotsiaaltransporditeenus- eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit eriarsti vastuvõtule, tööle või õppeasutusse sõitmiseks ja avalike teenuste kasutamiseks. Sotsiaaltransporditeenuse hind 1 sõidetud km kohta on 0,15 senti.

Võlanõustamisteenus- eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Lapsehoiuteenus-  eesmärk on raske ja sügava puudega lapse hooldusõigust omava isiku või hooldaja toimetulek või töötamise toetamine, et tagada nimetatud isikute asemel lapse hooldamine, arendamine ja turvalisus.

Kuulmisnõustamine- eesmärk on tagada isikutele nõustamine kuulmisabivahendite kasutamise ja hooldamisega ning kuulmisabi ja kuulmisrehabilitatsiooniga seotud küsimustes.

Kuulmisnõustaja vastuvõtt Kuressaares Pikk 39 ( Saaremaa Puuetega Inimeste Koda)

Neljapäeval kell 13.00-15.00

Reedel kell 11.00-13.00

Telefon vastuvõtuaegadel: 4555697

Viipekeele tõlketeenus- eesmärk on abistada raske kuulmispuudega isikuid , et võimaldada neil osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega parema toimetuleku tagamiseks.

Toimetaja: ANNE SAAR