30.03.17

Perekonna majanduslikust olukorrast ja sissetulekutest sõltuvad toetused:

·         Toimetulekutoetus.

·         Vajaduspõhine peretoetus.

          Elatisabi - Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Uus skeem toob kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegse elatisabi. Kui varasemalt maksis riik lapsele elatisabi kohtumenetluse alustamise korral, siis uue elatisabiskeemi järgi maksab riik elatisabi ka täitemenetluse ajal. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt. Lisainfo http://sm.ee/et/elatisabi

·         Ühekordne sotsiaaltoetus-toetus vähekindlustatud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks ( kütte, ravimite, prillide, sõidukulude jms.) vajalike kulutuste hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks.

·         Toidutoetus on toetus vähekindlustatud pere eelkooliealise lapse või õpilase toidupäeva maksumse osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Taotlus esitatakse õppeveerandiks.

·         Puudega inimese toetus-  toetus kehtiva puude raskusastmega isiku puudest tingitud lisakulutuste hüvitamiseks, kui selleks ette nähtud riiklikest sotsiaalkindlustuse vahendisest ei piisa.

Eesmärgist lähtuvad  ning perekonna majanduslikku tausta arvestavad toetused.

·         Hooldajatoetus on rahaline toetus puudega inimese hooldajale, mis on määratud sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

·         Hooldustoetus on perioodiline toetus raske või sügava puudega inimese hooldamisega seotud kulude katmiseks.

Sissetulekutest mittesõltuvad  toetused.

·         Sünnitoetus on ühekordne  toetus perele , kui lapse esimeseks elukohaks registreeritakse Orissaare vald (avaldus).

·         Ranitsatoetus on ühekordne toetus perele, kus laps asub õppima I klass (avaldus).

·         Matusetoetus  on ühekordne toetus Orissaare valla elaniku surma korral (avaldus).

.         Kolme ja enamalapselise pere koolitoetus on perele, kus elavad kolm või enam kuni 19-aastast last, kes õpivad päevase õppevormiga üldharidus- või kutsekoolis ning lapsevanema ja lapse elukoht on registreeritud Orissaare vald.

    

Kehtivad sotsiaaltoetuste määrad. 
Toimetaja: ANNE SAAR