21.12.17

Saaremaa Vallavalitsus oma 19.12.2017 korraldusega võttis vastu Hindu küla Tõllu detailplaneeringu. Planeeringuala asub katrastriüksustel 55001:001:0575. Planeeringu ala suurus 6,7 ha.

Planeeringulahendusega jagatakse olemasolev katastriüksus kolmeks katastriüksuseks ning määratakse katastriüksuse ehitusõigus, lahendades juurdepääsud. Tegemist on Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut muutva planeeringuga. Planeeringuga soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit planeeritava võrgukuuri ja elamumaa hoonestamisel kuni 100 m põhikaardi järgsest rannajoonest.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 08.01.2018 kuni 07.02.2018 Saaremaa valla Orissaare teenuskeskuse ruumides Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tööpäeviti kella 9.00 kuni 16.30. Planeeringu materjalid avalikustatud valla kodulehel https://www.orissaare.ee/tollu

 

Orissaare Vallavolikogu 15.06.2017.a otsusega nr 178 algatati Orissaare valla Hindu küla Tõllu katastriüksusel 55001:001:0575  detailplaneering.

Planeeringu eesmärk: Ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist.

Sama otsusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja on Orissaare Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ). 

 

Seletuskiri

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Väljavõte üldplaneeringust

3. Skeem (esialgu lahendus)

4. Põhijoonis

5. Tugiplaan

 

Menetlus

Algatamine - vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 178

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 13.07.2017 korraldus nr 123 lähteülesanne

Vastuvõtmine - vallavalitsuse 19.12.2017 korraldus nr 232

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR