2.11.17

Orissaare Vallavolikogu 15.06.2017.a otsusega nr 178 algatati Orissaare valla Hindu küla Tõllu katastriüksusel 55001:001:0575  detailplaneering.

Planeeringu eesmärk: Ehitusõiguse määramine, sihtotstarbe muutmise vajaduse määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist.

Sama otsusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja on Orissaare Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ). 

 

Seletuskiri

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Väljavõte üldplaneeringust

3. Skeem (esialgu lahendus)

4. Põhijoonis

5. Tugiplaan

 

Menetlus

Algatamine - vallavolikogu 15.06.2017 otsus nr 178

Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 13.07.2017 korraldus nr 123 lähteülesanne

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR