26.07.17

Orissaare Vallavalitsuse 18.01.2017.a korraldusega nr 4 algatati Orissaare valla Laheküla Vahemere  detailplaneering.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kahe olemasoleva katastriüksuse liitmine üheks katastriüksuseks (kinnistuks). Uue ehitusala määramine elamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga määratakse juurdepääsud ja tehnovõrkude asukohad kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on elamumaa.

Sama korraldusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist.

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan (algatamine)

2. Kitsendused

3. 14.08.2007 volikogu otsusega nr 157 kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis

 

Menetlus

Algatamine - Orissaare Vallavalitsuse 18.01.2017 korraldus nr 4, keskkonnamõjude eelhinnang

Menetluse lõpetamine - Orissaare Vallavalitsuse 07.06.2017 korraldus nr 103

Toimetaja: MARGUS PIKKOR