13.10.16

Detailplaneeringu algatamine

 

Orissaare Vallavalitsuse 1.märtsi 2016.a korraldusega nr 38 „Tusti-Orissaare L172A 110kV kaabelliini detailplaneeringu algatamine" algatati AS Elering taotluse alusel detailplaneering Orissaare alevikus Muhu saarelt alguse saava ja Orissaare alajaamas lõppeva 110/10kV kaabelliini rajamiseks. Detailplaneeringu nimeks jääb peale lähteseisukohtade kinnitamist „Väikese väina 110kV kaabelliin". Planeeringu eesmärgiks on Lääne-Eesti saarte elektrivarustuse töökindluse tagamiseks Väikese väina tammil oleva 110 kV õhuliinile dubleeriva kaabelliini rajamine Muhu ja Saaremaa vahele.

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 6,7 ha. Alale jäävad Mäe, Pargi, Laulu ja Kase  tänava katastriüksused mida planeeritav kaabelliin läbib.

Vallavalitsuse korraldusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist (KSH) keskkonnamõjude eelhinnangut koostamata. KHS jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mis kuuluks keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Planeeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja: Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik Orissaare vald Saaremaa). Algatamine AS Elering taotluse alusel. Vallavalitsuse kontaktisik: Margus Pikkor (margus.pikkor@orissaare.ee, 4545602).

 

Vallavalitsuse detailplaneeringu algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Orissaare Vallavalitsuses (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik Orissaare vald Saaremaa) või valla kodulehel www.orissaare.ee

 

Plaanid ja kaardid:

1. Asendiplaan

2. Asukoha skeem

3. Põhijoonis Orissaare

4. Põhijoonis Muhu

 

 Seletuskiri

 

Menetlus:

1. Algatamine - vallavalitsuse 01.03.2016.a  korraldus nr 38

2. Lähteülesande kinnitamine - vallavalitsuse 01.06.2016.a korraldus nr 102 lähteülesanne

Toimetaja: MARGUS PIKKOR