4.01.16

Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016 aastal perekonna esimesele liikmele on 358 eurot kuus, igale järgnevale vähemalt 14 aastasele perekonnaliikmele   179  eurot kuus  ning igale alla 14 aastasele perekonnaliikmele  107,4 eurot kuus.
Näit.  
4 liikmeline perekond ema, isa, 10a ja 15a  lapsega:  823,4 eurot (358 + 179+ 107,4

179)
3 liikmeline perekond  üksikema 3 a ja 4 a lapsega: 572,8 eurot ( 358+107,4+107,4)

Vajaduspõhise  peretoetuse  suurus on   45 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.

Vajaduspõhist lastetoetust on perel õigus saada, kui

  1. peres kasvab  vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel  lapsetoetust saav laps;
  2. pere  keskmine netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud väiksem kui vajaduspõhise peretoetuse  sissetulekupiir.

Taotlusi võtavad vastu sotsiaalnõunik ja lastekaitse spetsialist..

Taotluse saab esitada isik, kellele makstakse  riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.

Toetuse määramisel  loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abielulistes  suhetes olevad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või   muud isikud ,keda seovad ühised sissetulekud või majapidamine..

Pere sissetulekute hulka arvatakse kõikide pereliikmete eelneva  kolme kuu tulud.
Pere sissetulekute hulka ei arvata:
*ühekordseid toetusi riigi või KOV eelarvest;
*puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi  (v.a puudega vanema toetus) ;
*riigi tagatisel antud õppelaenu;
*tööturuteenuste  ja –toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
*õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
*kolmanda ja järgneva lapse lapsetoetust 55 euro ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava  lapse kohta;
*vajaduspõhist peretoetust.

 

Toimetaja: ANNE SAAR