2.11.17

Orissaare Vallavolikogu 17.08.2017.a otsusega nr 181 algatati Orissaare valla Jaani küla Vana-Lahe katastriüksusel 55001:001:0580  detailplaneering.

Planeeringu eesmärk Ehituskeeluvööndi vähendamine kuni kinnistu põhjapoolse piirini. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Päikesepargi rajamine koos juurdekuuluvate objektidega. Detailplaneeringuga on vaja muuta Orissaare Vallavolikogu 12.10.2005 otsusega nr 141 kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringut, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on maatulundusmaa ja ehituskeeluvööndi ulatuseks 200 m merepiirist ning väärtuslikule põllumaale ehitamine.

 

Sama otsusega ei algatatud keskkonnamõjude strateegilist hindamist detailplaneeringule, mille koostamise algataja ja kehtestaja on Orissaare Vallavolikogu ning koostamise korraldaja Orissaare Vallavalitsus (Kuivastu mnt 33 Orissaare alevik, tel: 4545602, ovv@orissaare.ee ). 

 

Kaardid, plaanid

1. Asendiplaan

2. Kitsenduste kaart

 

Menetlus:

1. vallavolikogu 17.08.2017 otsus nr 181

 

 

 

Toimetaja: MARGUS PIKKOR